KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA


https://www.kizilay.org.tr/ms/politiklarimiz/FRM.080-Web_Sitesi_Aydinlatma_Metni.pdf

Veri Sorumlusu : Türkiye Kızılay Derneği
İnternet Sitesi : https://www.kizilay.org.tr
Telefon Numarası : +90 312 584 18 68
E-Posta Adresi : kizilay.genelmudurluk@hs01.kep.tr
Adres : Ataç-1 Sokak, No: 32, Yenişehir 06420 Ankara/Türkiye

Türkiye Kızılay Derneği (Kızılay) olarak faaliyetlerimiz esnasında bazı kişisel verilerinize ihtiyaç
duymaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Kızılay tarafından,
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, toplanma amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı
çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak
suretiyle işlenecektir.
Bu kapsamda Kızılay tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler
gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak
erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
tüm teknik, hukuki ve idari tedbirler alınmaktadır. Faaliyetlerimiz esnasında işlediğimiz kişisel
verileriniz hakkında sizleri aydınlatmak adına detaylı bilgiye aydınlatma metnimizden ulaşabilirsiniz.

Ne Tür Verilerinizi Topluyoruz?
Kızılay olarak kişisel verilerinizi Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelerle uyumlu olarak
işlemekteyiz.
İşlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır:
• Kimlik bilgileriniz (Adı, soyadı, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, uyruk, imza, imza sirkülerinde yer alan veriler, yabancı kimlik numarası, nüfus kayıt örneği),
• İletişim bilgileriniz (Cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, yerleşim yeri ve adres bilgisi),
• Hukuki işlem bilgileriniz (Adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan bilgiler, dava-icra dosyaları içerisindeki kişisel veriler),
• Fiziksel mekân güvenliği bilginiz (Giriş-çıkış kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri),
• İşlem güvenliği bilgileriniz (Log kayıtları, IP adresi, Mac ID bilgisi),
• Finans bilgileriniz (Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, aylık hane gelir ve gider durumu bilgisi, borç durumu bilgisi, hane konut durumu bilgisi, kira kontratı, borç belgesi, fatura belgeleri),
• Mesleki deneyim bilgileriniz (Mezuniyet bilgisi),
• Görsel ve işitsel bilgileriniz (Kamera kayıtları, ses kayıtları, fotoğraf),
• Sağlık bilgileriniz (Sağlığınıza ilişkin bilgiler, kan grubu, kan bileşeni ISBT kodu, kilo bilgisi, hastane raporları, hane mensuplarının hastalık veya engellilik durumu bilgisi),
• Cinsel hayat bilgileriniz (Cinsel hayat/yönelim bilgisi),
• Diğer bilgileriniz (Talep ve şikayet bilgisi, vasi/veli bilgileri, irtibat kurulacak kişi bilgileri, hanede yaşayan diğer kişi bilgileri, vasi/veli bilgileri, sosyal güvence durumu bilgisi, diğer kurum/kuruluş yardımlarından yararlanma durumu bilgileri).

Bu Verilerinizi Nereden Alıyoruz?
İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi
• Kamera kayıt cihazlarıyla otomatik yollarla,
• Sizlerin bize ilettiği kurum formları aracılığıyla kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla,
• Elektronik posta kısmen otomatik yollarla,
• EBYS üzerinden kısmen otomatik yollarla,
• Çağrı merkezimiz üzerinden otomatik yollarla,
• Fax aracılığıyla kısmen otomatik yollarla,
• Sizlerin bize iletmiş olduğu dokümanlarla kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla,
• Kurum uygulamaları aracılığıyla kısmen otomatik yollarla,
• Posta ve kargo hizmetleri aracılığıyla otomatik olmayan yollarla
• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla, ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak yasaya uygun şekilde toplayarak, işlemekteyiz.

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?
6698 Sayılı KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;
• Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a, m.6/3”).
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:
• Kimlik bilgilerinizi,
  o Sizden gelen taleplere istinaden raporların oluşturulması amacıyla (m.5/2-f),
  o Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
  o Etkinlik katılımcılarımıza sertifika düzenleyebilmek amacıyla (m.5/2-e),
  o Sözleşme ve ihale süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c),
  o Seropozitif kan ve kök hücre bağışçısının takibi ve bilgilendirilmesi amacıyla (m.5/1),
  o Kan bağışçısı adayının bilgilendirilmesi, kimlik tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılması ile adayın fiziksel bulguların belirlenmesi amacıyla (m.5/1),
  o Memnuniyet, eleştiri ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  o Olay bildirim süreçlerinin yönetilmesi amacıyla (m.5/2-f),
  o Sosyal inceleme ve ihtiyaç tespit süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç)
• İletişim bilgilerinizi,
  o Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f),
  o Sizden gelen taleplere istinaden raporların oluşturulması amacıyla (m.5/2-f),
  o Seropozitif kan ve kök hücre bağışçısının takibi ve bilgilendirilmesi amacıyla (m.5/1),
  o Kan bağışçısı adayının bilgilendirilmesi, kimlik tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılması ile adayın fiziksel bulguların belirlenmesi amacıyla (m.5/1),
  o Memnuniyet, eleştiri, şikayet ve talep süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  o Olay bildirim süreçlerinin yönetilmesi amacıyla (m.5/2-f),
  o Sosyal inceleme ve ihtiyaç tespit süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
• Hukuki işlem bilgilerinizi,
  o Kanuni ve yargısal süreçleri takip etmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e),
• Fiziksel mekân güvenliğine ilişkin bilgilerinizi,
  o Çalışma alanlarının güvenliğini sağlayabilmek amacıyla (m.5/2-f),
• İşlem güvenliği bilgileriniz,
  o Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
• Finans bilgilerinizi,
  o Memnuniyet, eleştiri, şikayet ve talep süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  o Sosyal inceleme ve ihtiyaç tespit süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
• Mesleki deneyim bilgilerinizi,
  o Sizden gelen taleplere istinaden raporların oluşturulması amacıyla (m.5/2-f),
  o Etkinlik katılımcılarımıza sertifika düzenleyebilmek amacıyla (m.5/2-e),
  o Kan bağışçısı adayının bilgilendirilmesi, kimlik tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılması ile adayın fiziksel bulguların belirlenmesi amacıyla (m.5/1),
  o Sosyal inceleme ve ihtiyaç tespit süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
• Görsel ve işitsel bilgilerinizi,
  o Sizden gelen taleplere istinaden raporların oluşturulması amacıyla (m.5/2-f),
  o Memnuniyet, eleştiri, şikayet ve talep süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
• Sağlık bilgilerinizi,
  o Kan bağışçısı adayının bilgilendirilmesi, kimlik tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılması ile adayın fiziksel bulguların belirlenmesi amacıyla (m.6/2),
  o Memnuniyet, eleştiri, şikayet ve talep süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.6/2),
  o Olay bildirim süreçlerinin yönetilmesi amacıyla (m.6/2),
  o Sosyal inceleme ve ihtiyaç tespit süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.6/2),
• Cinsel hayat bilgilerinizi,
  o Kan bağışçısı adayının bilgilendirilmesi, kimlik tespiti ve kayıt işlemlerinin yapılması ile adayın fiziksel bulguların belirlenmesi amacıyla (m.6/2),
• Diğer bilgilerinizi,
  o Memnuniyet, eleştiri, şikayet ve talep süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
  o Sosyal inceleme ve ihtiyaç tespit süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-a, m.5/2-ç),
işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?
İşlemiş olduğumuz kişisel verileri ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla görevli ve
yetkili kamu kurumlarına, hukuki süreçlerin takibi amacıyla adli mercilere ve hizmet alınan hukuk
bürolarına, hemovijilans süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili hastanelere aktarabilmekteyiz.
Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi
Kızılay ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı
merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı
ya da elektronik olarak toplanabilir.
Kızılay olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla
bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere ve işleme amacının gerektirdiği süreye uygun olarak
işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için Kanun kapsamında öngörülen her
türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere
uygunluğu denetlemekteyiz.
Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın ve işleme amacının gerektirdiği süre ve
hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir
kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz
konusu kişisel verilerinizi Kanun ile uyumlu olarak silinme, yok edilme veya anonimleştirme yöntemleri
ile Kızılay’ın veri akışlarından çıkarmaktayız.

Başvuruya İlişkin Diğer Hususlar
Aile bağının yeniden tesisi (kayıp araştırma, mesaj iletimi ve aile birleştirme) süreçleri ile sosyal
inceleme ve ihtiyaç tespit süreçleri kapsamında yakınlarınıza ait kişisel verileri bizlere iletmeniz
durumunda Kanun’a uygun olarak kişisel verisi işlenen kişileri bu konuda aydınlattığınızı ve rızalarını
aldığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

6698 Sayılı KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
İlgili kişiler Kızılay’a başvuruda bulunarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK’nın 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince,
kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa sürede ve nihayetinde
en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve
karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak
detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.

(Dok. No: FRM.080; İlkYür.Tar.:14.10.2021; Rev.No:01; Rev. Tarihi:04.04.2022 Sahibi: Bilgi Güv. ve Veri Kor. Müd.)