KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

Türk Kızılay Derneği
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi : https://www.kizilay.org.tr
Telefon Numarası : +90 312 584 18 68
E-Posta Adresi : kizilay.genelmudurluk@hs01.kep.tr
Adres : Ataç-1 Sokak, No: 32, Yenişehir 06420 Ankara/Türkiye

Türkiye Kızılay Derneği (“Kızılay”) olarak aday başvuru ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında bazı kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Kızılay tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, toplanma amaçlarıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.
Bu kapsamda Kızılay tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik, hukuki ve idari tedbirler alınmaktadır. Faaliyetlerimiz esnasında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri aydınlatmak adına detaylı bilgiye aydınlatma metnimizden ulaşabilirsiniz.

Ne Tür Veriler Topluyoruz?
Kızılay olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında bazı kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen genel ilkeler ile uyumlu olarak işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel veriler şunlardır;
• Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad, doğum yeri, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, cinsiyet, medeni hal, uyruk, ehliyet bilgisi),
• İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, elektronik posta adresi, yaşanılan ilçe/şehir, adres bilgileri),
• Mesleki deneyim bilgileriniz (İş tecrübesi, iş tecrübesine ilişkin bilgiler, meslek/unvan, iş arama durumu, eğitim bilgisi, mesleki nitelikler),
• Görsel kayıtlarınız (Fotoğraf),
• Sağlık bilgileriniz (Engellilik bilgisi, askerlik muafiyet bilgisi),
• İşlem bilgileriniz (Log kayıtları, IP adresi),
• Üye olunan topluluk bilgisi (öğrenci kulüpleri, dernek, vakıf ve STK üyelik bilgisi)
• Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz (Adli sicil kaydı bilgileriniz),
• Askerlik durum bilginiz (Askerlik durumu bilgisi)
• Diğer bilgileriniz (web sitesi, sosyal medya hesap bilgileri, sigara kullanım bilgisi)

Bu Verileri Nereden Alıyoruz?
İşlemiş olduğumuz verileri;
https://www.kizilaykariyer.com internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla,
• Sizlerin bize iletmiş olduğu dokümanlarla otomatik olmayan yollarla,
• Elektronik posta ile kısmen otomatik yollarla,
elde etmekteyiz.
Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?
KVKK kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;
• Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a, m.6/3”).
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatının korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:
• Kimlik bilgilerinizi,
o Kimliğinizi doğrulamak amacıyla (m.5/2-a),
o İş başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
o Kızılay’ın istihdam süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
o İletişim süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
o İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
• İletişim bilgilerinizi,
o İş başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
o Kızılay’ın istihdam süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
o İletişim süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-f),
o İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
• Mesleki deneyim bilgilerinizi,
o İş başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
o Kızılay’ın istihdam süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
o İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
• Görsel kayıtlarınızı,
o İş başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/1),
• Askerlik durumunuza ilişkin bilgilerinizi,
o İş başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
o Kızılay’ın istihdam süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
o İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-f),
• Sağlık bilgilerinizi;
o İş başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.6),
o Kızılay’ın istihdam süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.6),
o İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla (m.6),
• Üye olunan topluluk bilgilerinizi,
o İş başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.6),
o Kızılay’ın istihdam süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.6),
o İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla (m.6),
• İşlem bilgilerinizi,
o Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-f),
• Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerinize ilişkin bilgilerinizi, İş başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.6),
o Kızılay’ın istihdam süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.6),
o İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla (m.6),
• Diğer bilgilerinizi;
o İş başvuru süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/1),
o Kızılay’ın istihdam süreçlerini yürütebilmek amacıyla (m.5/1),
o İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla (m.5/1),
işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?
İzin vermeniz halinde, internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla bizimle paylaşmış olduğunuz bilgileri HRPeak ara yüzünü kullanan diğer firmalar görüntüleyebilmektedir.
Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi
Şirket olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbiri almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğunu denetlemekteyiz.
Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi KVKK ile uyumlu olarak imha etmekteyiz.

Aday Başvuru Süreçlerine İlişkin Önemli Notlar
İşlediğimiz kişisel veriler arasında yer alan görsel kayıt bilgilerinizi, sağlık bilgilerinizi, üye olunan topluluk bilgilerinizi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgilerinizi ve diğer bilgilerinizi açık rızanız kapsamında işlemekteyiz. Eğer söz konusu verilerin işlenmesine açık rızanız yoksa ilgili bilgileri tarafımıza iletmemeniz rica edilir.
Ayrıca referans olarak göstereceğiniz kişiler varsa, ilgili kişileri konuya ilişkin olarak bilgilendirmeniz ve açık rızalarını almanız gerektiğini de hatırlatmak isteriz. Kızılay olarak söz konusu konuyu teyit etme imkânımız olmadığı için oluşabilecek bir ihlal durumunda sorumlu olmayacağımızı belirtmek isteriz.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir
Bize başvuruda bulunarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.